ماه: اکتبر 2017

قیمت سوسیس و کالباس ، پنیر پیتزا و مواد پروتئینی

مشتریان به تغییرات قیمت سالانه عادت کردند ولیکن علت این تغییر قیمت را جویا میشوند . گاهی هم تصور بر این است که این افزایش قیمتها توسط ما انجام میشود برای رفع ابهام برایتان علل مختلف افزایش قیمت را توضیح میدهیم . سوسیس و کالباس رابطه مستقیم با گوشت و مرغ دارد و همچنین مواد
Read More